Vizija, misija

Vizija

Moderni, bendradarbiaujanti, atvira pozityviai kaitai gimnazija.

Misija

Gimnazija padeda moksleiviams ne tik perimti kultūros ir bendražmogiškas vertybes, bet ir suteikia jiems žinių apie aplinkinį pasaulį, moko kritiškai mąstyti.  Moksleivių veikla grindžiama pasirinkimo laisve ir atsakomybe.

Tikslai ir uždaviniai:

1.  Mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymas.

1.1.  Mokymosi uždavinių aktualumo, prasmingumo, galimybės įgytą patirtį pritaikyti kituose kontekstuose aptarimas pamokose kartu su mokiniais.

1.2.  Pradedant pamokose mokytis naujų dalykų, padėti mokiniams išsiaiškinti jau turimą patirtį.

1.3.Mokymasis apmąstyti ir vertinti savo ir kitų mokymosi veiklą bei rezultatus.

2. Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) sistemos tobulinimas.

2.1. Savivaldos institucijų įtraukimas į mokinių tėvų informavimo ir pedagoginio švietimo veiklų tobuli