Smurto ir patyčių prevencija

OLWEUS PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS GIMNAZIJOJE

Nuo 2015 m.–2016 m.m. gimnazijoje įgyvendinama OLWEUS patyčių prevencijos programa. Ši programa sukurta Norvegijoje, jos autorius – Bergano Universiteto profesorius Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių, smurto ir priekabiavimo temas.

Programos tikslas – mokyti visą gimnazijos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema

OPKUS

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 dienos gimnazijoje diegiama Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS).  Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. gimnazijoje buvo diegiama Olweus patyčių prevencijos programa. Įvykdžius šią programą mokytojų, specialistų, visų darbuotojų, mokinių įgytas žinias reikia palaikyti ir toliau. Patyčių prevencijos darbas mokykloje  yra ilgalaikė veikla, todėl ir buvo sukurta Olweus kokybės užtikrinimo sistema. Želvos gimnazija yra Olweus mokykla 

 

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA

NUOBAUDŲ KOPĖČIOS

1.    Žemiausias lygis: intervencija į situaciją ir korekcinis pokalbis, kurį vykdo asmuo, stebėjęs netinkamą elgesį (iškart po įvykio).

2.    Trumpas korekcinis pokalbis su dviem suaugusiais (vienas iš jų – prasižengusio mokinio klasės auklėtojas).

3.    Pranešimas prasižengusio mokinio tėvams apie netinkamą elgesį raštu arba telefonu (klasės auklėtojas).

4.    Mokinys paliekamas vienas per 3 – 4 pertraukas savo elgesiui apmąstyti ir pasikartoti mokinio elgesio taisykles (1–4 klasių mokiniai – savo klasėse, 5–8, Ig-IVg klasių mokiniai - socialinės pedagogės kabinete).

5.    Susitikimas su prasižengusio mokinio tėvais, auklėtoja ir gimnazijos direktoriumi.

6.    Netinkamo elgesio svarstymas gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje, dalyvaujant vienam iš prasižengusio mokinio tėvų ar globėjų (skiriama nuobauda raštu: pastaba, įspėjimas ar papeikimas, priklausomai nuo netinkamo elgesio pobūdžio).

7.    Nepilnamečių reikalų specialistės informavimas apie besikartojantį netinkamą mokinio elgesį.

8.    Aukščiausias lygis: Prašymas Ukmergės savivaldybės Vaiko gerovės komisijai skirti minimalios ar vidutinės priežiūros priemones prasižengusiam mokiniui.

 

 Pasijuskime mokykloje saugūs!

Projektų koordinatorė socialinė pedagogė Audronė Stankevičienė

                                                                                                                                                                                                        


PATVIRTINTA

Želvos gimnazijos direktoriaus

2017 m. rugpjūčio 30 d.

įsakymu Nr. V-80

 

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS

2017-2018 m. m.

 

Mokyklos įsipareigojimai OPPP

Ukmergės r. Želvos gimnazija dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Želvos gimnazijos  nuostatais, strateginiu ir metiniu veiklos planu, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Želvos gimnazija siekia sumažinti patyčias ir agresiją mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, išmokyti visus mokyklos darbuotojus atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti vadovaujantis Olweus programos standartu. Programos vykdyme dalyvauja visa mokyklos bendruomenė. Kuriant saugią ir draugišką aplinką mokykloje, labai svarbus visos mokyklos bendruomenės bendravimas ir bendradarbiavimas.

Tikslas:

Laikantis Olweus programos standarto reikalavimų, gimnazijoje kurti saugią aplinką, pagrįstą gimnazijos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra ir abipusiu pasitikėjimu.

Uždaviniai:

1.      Vykdyti Olweus programą laikantis 12 programos standartų reikalavimų.

2.      Išsiaiškinti patyčių ir konfliktų sampratas, mokyti mokinius bendrauti ir bendradarbiauti.

3.      Užtikrinti tinkamą Olweus klasių valandėlių vedimą, konsultuoti klasių auklėtojus patyčių prevencijos, dokumentacijos pildymo klausimais.

4.      Apie patyčių prevencijos programą informuoti tėvus, įtraukti į bendrą veiklą.

5.      Inicijuoti darbuotojus aktyviau pildyti patyčių registracijos žurnalą, taikyti „nuobaudų kopėtėles", aptarti pastebėtas situacijas MSG susitikimuose.                      

6.      Stiprinti mokytojų budėjimą „karštuose taškuose", esant reikalui koreguoti budėjimo grafiką.

7.      Koreguoti, tobulinti OPKUS veiklą, atsižvelgiant į programos instruktorės pastabas, pasiūlymus.

Užduočių, atsakomybių, laiko ribų, dokumentų šablonų ir procedūrų aprašas

Eil.

Nr.

Veiklos turinys

 

Laikotarpis

Pateikimo terminas

Atsakingas asmuo

Pastabos

1.

OPKUS plano rengimas ir tvirtinimas

2017m gegužės mėn. -  rugpjūčio mėn.

Planas iki rugpjūčio 21 d.

Direktorius

OPKUS darbo grupė

 

2.

2 susirinkimai per mokslo metus

Rugpjūčio ir sausio mėn.

C4 iš karto po susirinkimo

C1 iki audito/palaikomojo susitikimo

Direktorius

Susirinkimų protokolų kopijos pridedamos

3.

5 MSG susitikimai

Spalio, lapkričio, vasario,  kovo, balandžio mėn.

R1 iš karto po susitikimo

C1 iki audito/palaikomojo susitikimo

MSG lyderiai

Direktorius

Mokyklos OPKUS projekto koordinatorius

 

4.

Mokymai naujiems darbuotojams

2017 m. spalio mėn.

R3 iš karto pasibaigus mokymams

C1 iki audito palaikomojo/ susitikimo

Instruktorius

Direktorius

Mokymai vedami pagal individualų susitarimą

5.

Anketinė mokinių apklausa

Olweus klausimynas

Lapkričio mėn.

C1 gavus anketinius rezultatus

Direktorius

Mokyklos OPKUS projekto koordinatorius

Apklausos rezultatai apžvelgiami mokyklos mokytojų tarybos posėdyje, visuotiniame mokinių susirinkime ar klasių tėvų susirinkimuose. Vaiko gerovės komisijos posėdyje

6.

Budėjimo mokykloje grafiko sudarymas ir koregavimas

Rugsėjo ir sausio mėn.

C1 iki audito/palaikomojo susitikimo

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Budėjimo grafikas pridedamas

7.

Keturių patyčių prevencijos taisyklių aktyvus taikymas

Per mokslo metus

C2 rugsėjo mėn.

vasario mėn.

Klasių auklėtojai

Dalykų mokytojai integruoja patyčių temas į dalykų mokymo programas

8.

Olweus klasių valandėlių vedimas

Du kartus per mėnesį

(esant poreikiui daugiau negu du kartus)

R2 iš karto po klasės valandėlės

Klasių auklėtojai

Klasių valandėlių grafikai pridedami

9.

2 mokinių komiteto susirinkimai per mokslo metus

Spalio ir kovo mėn.

R4 iš karto po susirinkimo

Pavaduotojas, koordinuojantis mokinių komiteto darbą

 

10.

Individualūs pokalbiai su mokiniais

Mokslo metų eigoje

C2 rugsėjo mėn

birželio mėn.

Klasių auklėtojai

Mokyklos OPKUS projekto koordinatorius

 

11.

Tėvų (globėjų) informavimas apie patyčių prevencijos veiklą. OPKUS reikalavimas klasių susirinkimuose

Sausio mėn.

C1 iki audito/palaikomojo susitikimo

C2 lapkričio mėn.

gegužės mėn.

Direktorius

Mokyklos OPKUS projekto koordinatorius

Klasių auklėtojai

 

12

Visų darbuotojų supažindinimas su OPPP procedūromis (dokumentas Nr. P1)

Rugsėjo mėn.

C4 iš karto po susirinkimo

R1 iš karto po susitikimo

Direktorius

MSG lyderiai

 

13.

Paprastų nukrypimų fiksavimas ir šalinimas

Mokslo metų eigoje

A1, kai nustatomas nukrypimas

Asmuo, pastebėjęs nukrypimą

 

14.

Rimtų/sistemingų nukrypimų fiksavimas ir šalinimas

Mokslo metų eigoje

A1/A2, kai nustatomas nukrypimas

Direktorius

 

 

_________________