Ugdymo proceso organizavimas

Tikslai ir uždaviniai:

1.        Bendrojo ugdymo organizavimo ir vertinimo ugdant tobulinimas.

1.1.   Išmokimo stebėjimas ir atskirų mokinių pažangos palyginimas analizuojant nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo testų rezultatus;

1.2.   Pagalbos teikimas mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų (papildomų trišalių (mokykla-mokinys-tėvai) mokymosi sutarčių pasiekimams gerinti sudarymas).

2.        Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) sistemos tobulinimas.

2.1.   Savivaldos institucijų įtraukimas į mokinių tėvų informavimo ir pedagoginio švietimo veiklų tobulinimą.

Vykdomos švietimo programos: pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programos.

IIIg - IVg klasių moksleiviai gali rinktis:

 • užsienio kalbas: anglų, rusų
 • socialinius mokslus: istoriją, geografiją
 • gamtamokslinio ugdymo dalykus: biologiją, fiziką, chemiją
 • menus ir technologijas: muziką, dailę, šokį, maisto gamybos technologiją, medžio darbų technologiją
 • kūno kultūrą: bendrąją, krepšinį, tinklinį, lengvąją atletiką
 • pasirenkamuosius dalykus: verslo aritmetiką, etnokultūrą
 • modulius: samprotaujamojo teksto rašymą, įdomiąją astronomiją, geometrijos uždavinių sprendimą, planimetrijos uždavinių sprendimą.

Gimnazijos ryšiai:

 • Gimnazija bendradarbiauja su jos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis (švietimo, sveikatos, kultūros, sporto, teisėsaugos, vaiko teisių apsaugos, mokslo, studijų institucijomis ir kt.).
 • Gimnazija dalyvauja programose ir projektuose, organizuoja bendrus renginius su kitomis mokyklomis, vietos bendruomene ir kt.

Ugdymos proceso organizavimas 1- 4 klasėse

 1. Mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d.  Ugdymosi proceso trukmė – 175 ugdymo dienų, pabaiga –  2019 m. birželio 5 d.
 2. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. I pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 25 d., II pusmetis: sausio 28 d. – birželio 5 d. (Mokytojų tarybos posėdžio 2018-06-22 protokolas Nr.6).
 3. Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų)

2019-04-23

2019-04-26

Vasaros

2019-06-06

2019-08-31

 

 

 1. Pasirenkamų 15 ugdymo dienų ugdomosios veiklos organizavimas (Mokytojų tarybos posėdžio 2018-06-22 protokolas Nr.6):

        4.1. penkios dienos skiriamos pamokinei ugdomajai veiklai;

        4.2. penkios dienos skiriamos: socialinei-pilietinei (gruodžio 12 d. – apsilankymas Želvos senelių namuose, akcija „Laukiant Kalėdų“, gegužės 3 d. –  šeimos diena), meninei (menų dienos kovo 27 d. ir balandžio 19 d.) ir sportinei veiklai (gegužės 31 d.  – sporto šventė)

        4.3. penkios ugdymo dienos per mokslo metus, suderinus su Ukmergės savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriumi, skiriamos: 2018 m. rugsėjo 1 d. (dalyvavimas Mokslo ir žinių dienos renginiuose), 2019 m.  gegužės 25 d. ( dalyvavimas Ukmergės miesto šventės renginiuose), 2019 m. birželio 3 d. (mokymosi tarnaujant (savanorystės) veiklų įgyvendinimas), 2019 m. birželio 4-5 d. (Ukmergės krašto pažinimo integruotų programų ir projektų  įgyvendinimas).

Ugdymos proceso organizavimas 5- 8, Ig-IVg klasėse
 1. Mokslo metai ir  ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d.
 2. Ugdymo proceso trukmė 5-8 ir Ig-IIIg klasių mokiniams – 185 ugdymo diena, pabaiga – 2019 m. birželio 18 d.
 3. Ugdymo proceso trukmė IVg klasės mokiniams – 165 ugdymo dienos, pabaiga – 2019 m. gegužės 24 d.
 4. Ugdymosi procesas pagal pagrindinio ugdymo programas 5-8 ir Ig-IIg klasėse skirstomas trimestrais, vidurinio ugdymo programas IIIg-IVg klasėse – pusmečiais. Trimestrų trukmė: I trimestras – rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d., II trimestras – gruodžio 1 d. – vasario 28 d., III trimestras – kovo 1 d. – ugdymo proceso pabaiga. Pusmečių trukmė: I pusmetis – rugsėjo 1 d.-sausio 25 d., II pusmetis – sausio 28 d. – ugdymo proceso pabaiga. (Mokytojų tarybos posėdžio 2018-06-22 protokolas Nr.6).
 5. Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų)

2019-04-23

2019-04-26

Vasaros

2019-06-19

2019-08-31

 

 1. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
 2. Pasirenkamų 15 ugdymo dienų ugdomosios veiklos organizavimas (Mokytojų tarybos posėdžio 2018-06-22 protokolas Nr.6) :                         

        7.1. penkios dienos skiriamos pamokinei ugdomajai veiklai;

        7.2. penkios dienos skiriamos: socialinei-pilietinei (gruodžio 12 d. – apsilankymas Želvos senelių namuose, akcija „Laukiant Kalėdų“, Akcija „Darom“ balandžio mėn., gegužės 3 d. –  šeimos diena), meninei (menų dienos kovo 27 d. ir balandžio 19 d.) ir sportinei veiklai (birželio 17 ir 18 d.  – sporto šventė, mokslo metų užbaigimas)

        7.3. penkios ugdymo dienos per mokslo metus, suderinus su Ukmergės savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriumi, skiriamos: 2018 m. rugsėjo 1 d. (dalyvavimas Mokslo ir žinių dienos renginiuose), 2019 m. gegužės 25 d. ( dalyvavimas Ukmergės miesto šventės renginiuose), 2019 m. birželio 3 d. (mokymosi tarnaujant (savanorystės) veiklų įgyvendinimas), 2019 m. birželio 4-5 d. (Ukmergės krašto pažinimo integruotų programų ir projektų  įgyvendinimas.