Ugdymo proceso organizavimas

Tikslai ir uždaviniai:

 1. Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas. 

         ​1.1. Taikant praktines, projektines veiklas padėti mokiniams suprasti, kad mokymasis yra tikslinga ir prasminga veikla.

         1.2. Pradedant pamokose mokytis naujų dalykų, padėti mokiniams išsiaiškinti jau turimą patirtį.

         1.3. Mokyti (-is) vertinti savo ir kitų mokymosi veiklą bei rezultatus.

 1. Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) sistemos tobulinimas.

         2.1. Savivaldos institucijų įtraukimas į mokinių tėvų informavimo ir pedagoginio švietimo veiklų tobulinimą.

        2.2. Skatinti tėvų (globėjų, rūpintojų) ir socialinių partnerių iniciatyvas organizuojant ugdymo procesą

IIIg - IVg klasių moksleiviai gali rinktis:

 • užsienio kalbas: anglų, rusų
 • socialinius mokslus: istoriją, geografiją
 • gamtamokslinio ugdymo dalykus: biologiją, fiziką, chemiją
 • menus ir technologijas: muziką, dailę, šokį, maisto gamybos technologiją, medžio darbų technologiją
 • kūno kultūrą: bendrąją, krepšinį, tinklinį, lengvąją atletiką
 • pasirenkamuosius dalykus: verslo aritmetiką, etnokultūrą
 • modulius: samprotaujamojo teksto rašymą, įdomiąją astronomiją, geometrijos uždavinių sprendimą, planimetrijos uždavinių sprendimą.

Gimnazijos ryšiai:

 • Gimnazija bendradarbiauja su jos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis (švietimo, sveikatos, kultūros, sporto, teisėsaugos, vaiko teisių apsaugos, mokslo, studijų institucijomis ir kt.).
 • Gimnazija dalyvauja programose ir projektuose, organizuoja bendrus renginius su kitomis mokyklomis, vietos bendruomene ir kt.

Ugdymos proceso organizavimas 1- 4 klasėse

Vasaros atostogos

2020-06-05–2020-08-31

 
 1. Mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d.  Ugdymosi proceso trukmė – 167 ugdymo dienos, pabaiga –  2020 m. birželio 4 d.
 2. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. I pusmetis: rugsėjo 2 d. – sausio 24 d., II pusmetis: sausio 27 d. – birželio 4 d. 

Ugdymos proceso organizavimas 5- 8, Ig-IVg klasėse

Vasaros atostogos

2020-06-15–2020-08-31

 

 1. Mokslo metai ir  ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d.
 2. Ugdymo proceso trukmė 5-8 ir Ig-IIIg klasių mokiniams – 177 ugdymo diena, pabaiga – 2020 m. birželio 12 d.
 3. Ugdymo proceso trukmė IVg klasės mokiniams – 158 ugdymo dienos, pabaiga – 2020 m. gegužės 22 d.
 4. Ugdymosi procesas pagal pagrindinio ugdymo programas 5-8 ir Ig-IIg klasėse skirstomas trimestrais, vidurinio ugdymo programas IIIg-IVg klasėse – pusmečiais. Trimestrų trukmė: I trimestras – rugsėjo 2 d. – lapkričio 30 d., II trimestras – gruodžio 1 d. – kovo 6 d., III trimestras – kovo 9 d. – ugdymo proceso pabaiga. Pusmečių trukmė: I pusmetis – rugsėjo 2 d. – sausio 24 d., II pusmetis – sausio 27 d. – ugdymo proceso pabaiga.