Ugdymo proceso organizavimas

Tikslai ir uždaviniai:

 1. Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas. 

         ​1.1. Taikant praktines, projektines veiklas padėti mokiniams suprasti, kad mokymasis yra tikslinga ir prasminga veikla.

         1.2. Pradedant pamokose mokytis naujų dalykų, padėti mokiniams išsiaiškinti jau turimą patirtį.

         1.3. Mokyti (-is) vertinti savo ir kitų mokymosi veiklą bei rezultatus.

 1. Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) sistemos tobulinimas.

         2.1. Savivaldos institucijų įtraukimas į mokinių tėvų informavimo ir pedagoginio švietimo veiklų tobulinimą.

        2.2. Skatinti tėvų (globėjų, rūpintojų) ir socialinių partnerių iniciatyvas organizuojant ugdymo procesą

IIIg - IVg klasių moksleiviai gali rinktis:

 • užsienio kalbas: anglų, rusų
 • socialinius mokslus: istoriją, geografiją
 • gamtamokslinio ugdymo dalykus: biologiją, fiziką, chemiją
 • menus ir technologijas: muziką, dailę, šokį, maisto gamybos technologiją, medžio darbų technologiją
 • kūno kultūrą: bendrąją, krepšinį, tinklinį, lengvąją atletiką
 • pasirenkamuosius dalykus: verslo aritmetiką, etnokultūrą
 • modulius: samprotaujamojo teksto rašymą, įdomiąją astronomiją, geometrijos uždavinių sprendimą, planimetrijos uždavinių sprendimą.

Gimnazijos ryšiai:

 • Gimnazija bendradarbiauja su jos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis (švietimo, sveikatos, kultūros, sporto, teisėsaugos, vaiko teisių apsaugos, mokslo, studijų institucijomis ir kt.).
 • Gimnazija dalyvauja programose ir projektuose, organizuoja bendrus renginius su kitomis mokyklomis, vietos bendruomene ir kt.

Ugdymos proceso organizavimas 1- 4 klasėse

Rudens

2019-10-28–2019-10-31   

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23–2020-01-03   

Žiemos

2020-02-17–2020-02-21

Pavasario (Velykų)

2020-03-16–2020-03-27    

Vasaros

2020-06-08–2020-08-31

 
 1. Mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d.  Ugdymosi proceso trukmė – 175 ugdymo dienos, pabaiga –  2020 m. birželio 5 d.
 2. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. I pusmetis: rugsėjo 2 d. – sausio 24 d., II pusmetis: sausio 27 d. – birželio 5 d. (Mokytojų tarybos posėdžio 2019-06-14 protokolas Nr.5).
 3. Mokiniams skiriamos atostogos:
  1. Pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai per metus skiriama ne mažiau kaip 5 dienos (iki 10 dienų per mokslo metus) – ne mažiau kaip 2 dienos pagal Kultūros paso ar kitas programas, akcija „Laukiant Kalėdų“ gruodžio mėn., akcija „Darom“ balandžio mėn., dalyvavimas Ukmergės miesto šventės renginiuose gegužės mėn., Ukmergės krašto pažinimo diena birželio mėn. (Mokytojų tarybos posėdžio 2019-06-14 protokolas Nr.5)

Ugdymos proceso organizavimas 5- 8, Ig-IVg klasėse

Rudens

2019-10-28–2019-10-31   

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23–2020-01-03   

Žiemos

2020-02-17–2020-02-21

Pavasario (Velykų)

2020-03-16–2020-03-27

Vasaros

2020-06-22–2020-08-31

 

 1. Mokslo metai ir  ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d.
 2. Ugdymo proceso trukmė 5-8 ir Ig-IIIg klasių mokiniams – 185 ugdymo diena, pabaiga – 2020 m. birželio 19 d.
 3. Ugdymo proceso trukmė IVg klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos, pabaiga – 2020 m. gegužės 22 d.
 4. Ugdymosi procesas pagal pagrindinio ugdymo programas 5-8 ir Ig-IIg klasėse skirstomas trimestrais, vidurinio ugdymo programas IIIg-IVg klasėse – pusmečiais. Trimestrų trukmė: I trimestras – rugsėjo 2 d. – lapkričio 30 d., II trimestras – gruodžio 1 d. – kovo 6 d., III trimestras – kovo 9 d. – ugdymo proceso pabaiga. Pusmečių trukmė: I pusmetis – rugsėjo 2 d. – sausio 24 d., II pusmetis – sausio 27 d. – ugdymo proceso pabaiga. (Mokytojų tarybos posėdžio 2019-06-14 protokolas Nr.5).
 5. Mokiniams skiriamos atostogos:
 6. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
 7. Pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai per metus skiriama ne mažiau kaip 5 dienos (iki 10 dienų per mokslo metus) – ne mažiau kaip 2 dienos pagal Kultūros paso ar kitas programas, akcija „Laukiant Kalėdų“ gruodžio mėn., Akcija „Darom“ balandžio mėn., dalyvavimas Ukmergės miesto šventės renginiuose gegužės mėn., Ukmergės krašto pažinimo diena birželio mėn., Karjeros diena birželio mėn. (Mokytojų tarybos posėdžio 2019-06-14 protokolas Nr.5).