Ugdymo proceso organizavimas

Tikslai ir uždaviniai:

1.        Bendrojo ugdymo organizavimo ir vertinimo ugdant tobulinimas.

1.1.   Išmokimo stebėjimas ir atskirų mokinių pažangos palyginimas analizuojant nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo testų rezultatus;

1.2.   Pagalbos teikimas mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų (papildomų trišalių (mokykla-mokinys-tėvai) mokymosi sutarčių pasiekimams gerinti sudarymas).

2.        Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) sistemos tobulinimas.

2.1.   Savivaldos institucijų įtraukimas į mokinių tėvų informavimo ir pedagoginio švietimo veiklų tobulinimą.

 

Vykdomos švietimo programos: pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programos.

IIIg - IVg klasių moksleiviai gali rinktis:

  • užsienio kalbas: anglų, rusų
  • socialinius mokslus: istoriją, geografiją
  • gamtamokslinio ugdymo dalykus: biologiją, fiziką, chemiją
  • menus ir technologijas: muziką, dailę, šokį, maisto gamybos technologiją, medžio darbų technologiją
  • kūno kultūrą: bendrąją, krepšinį, tinklinį, lengvąją atletiką
  • pasirenkamuosius dalykus: verslo aritmetiką, etnokultūrą
  • modulius: samprotaujamojo teksto rašymą, įdomiąją astronomiją, geometrijos uždavinių sprendimą, planimetrijos uždavinių sprendimą.

 

Gimnazijos ryšiai:

  • Gimnazija bendradarbiauja su jos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis (švietimo, sveikatos, kultūros, sporto, teisėsaugos, vaiko teisių apsaugos, mokslo, studijų institucijomis ir kt.).
  • Gimnazija dalyvauja programose ir projektuose, organizuoja bendrus renginius su kitomis mokyklomis, vietos bendruomene ir kt.